Tag Archives: phương thức tín dụng chứng từ

【Phải Đọc】Phương thức tín dụng chứng từ

Phương thức tín dụng chứng từ là gì? Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận, trong đó một ngân h àng – ngân hàng mở thư tín dụng – theo yêu cầu của khách hàng – người yêu cầu mở thư tín dụng – sẽ trả một số tiền nhất định […]

logo