Tag Archives: chứng từ vận tải đa phương thức

【Đọc Ngay】Chứng từ vận tải đa phương thức

a. Ðịnh nghĩa chứng từ vận tải đa phương thức Theo Quy tắc của UNCTAD/ICC, chứng từ vận tải đa phương thức là chứng từ chứng minh cho một hợp đồng vận tải đa phương thức và có thể được thay thế bởi một thư truyền dữ liệu điện tử, như luật pháp áp dụng […]

logo