【XEM】Mã zip code của Mỹ

1. Mã zip code của Mỹ

Mã bưu điện Hoa Kỳ hay mã ZIP (tiếng Anh: ZIP code) là một hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. Từ ZIP gồm có ba chữ cái đầu của các từ tiếng Anh Zone Improvement Plan (tạm dịch là Kế hoạch cải tiến vùng), được viết hoa và được chọn để chỉ rằng thư tín sẽ lưu thông càng hữu hiệu hơn và vì thế nhanh hơn nếu người gởi thư sử dụng bộ mã này trong địa chỉ bưu điện. Hình thức cơ bản của bộ mã bưu điện này gồm có năm chữ số thập phân. Bộ mã mở rộng ZIP+4 được giới thiệu vào thập niên 1980 gồm có năm chữ số ban đầu, một dấu gạch ngang, và thêm bốn chữ số nữa để xác định vị trí chính xác hơn so với bộ mã ZIP gồm 5 chữ số đơn độc. Thuật ngữ ZIP code ban đầu được đăng ký độc quyền như là con dấu dịch vụ của Cục Bưu điện Hoa Kỳ nhưng hiện nay nó đã hết hạn.

Mã ZIP chỉ ấn định điểm đưa thư tín bên trong lãnh thổ của Hoa Kỳ, các nơi nằm trong khu vực thẩm quyền của Hoa Kỳ cũng như những nơi đóng quân của Quân đội Hoa Kỳ. Không có mã ZIP dành riêng cho thư tín lưu thông đến các nơi ở ngoại quốc (trừ trường hợp các đơn vị quân sự Hoa Kỳ đóng quân bên ngoài Hoa Kỳ), vì thế thư tín gởi quốc tế không có phần mã ZIP trên địa chỉ giao thư. Hàng cuối cùng trong địa chỉ ngoại quốc chỉ có duy nhất tên của quốc gia mà thư tín đến.

2. Zip/ Postal code

Zip/ Postal code là mã quốc gia do tổ chức UPU ( Liêm minh Bưu chính quốc tế) cấp. Nôm na, đó cũng là việc mã số phục vụ công tác chia chọn bưu gửi của các Công ty Bưu chính được nhanh và thuận tiện. Tôi không biết được hết nhưng nếu bạn ở Hà Nội, bạn có thể điền Code này là 10000. Các bạn có thể chú ý code trên các biển hiệu của các Bưu cục (số hiệu bưu cục) và lấy chẵn theo 1 hoặc 2 số đầu tiên của bưu cục có thể ra được code của khu vực mình sinh sống Ví dụ: Tôi nhìn thấy Bưu cục Đống Đa có số hiệu 10010, thì tôi có thể thấy code Hà nội là 10000. Trên các trang web hiện nay tôi đều khai code Việt Nam là 10000 vì tôi sống ở Hà Nội.

logo