【TIN TỨC】Công thức tính pi

Chỉ số lợi nhuận của dự án (PI – Profitability Index):

Chỉ số lợi nhuận (PI) là tỷ số giữa giá trị hiện tại ròng của các khoản thu nhập từ dự án trên tổng các khoản đầu tư ban đầu.

Khi đánh giá dự án, đối với các dự án đầu tư độc lập thì PI cần phải lớn hơn 1,0

Đối với các dự án loại bỏ nhau, PI phải lớn hơn và lớn hơn 1,0

Chỉ số PI được tính như sau:

Gọi:

-PC là hiện giá của các khoản vốn đầu tư ban đầu

-PV là hiện giá của các khoản thu hồi ròng của dự án

-PI là chỉ số lợi nhuận của dự án ta có:

PI = PV/PC (Với PV = NPV +PC)

logo