【GIẢI ĐÁP】Bảo hiểm thương mại là gì?

Bảo hiểm thương mại là gì?

Bảo hiểm thương mại hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm thương mại chỉ những hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên cơ sở người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp đồng.

Đặc điểm của bảo hiểm thương mại là gì?

Hoạt động bảo hiểm thương mại là một hoạt động thỏa thuận (nên còn gọi là bảo hiểm tự nguyện).
Sự tương hổ trong bảo hiểm thương mại được thực hiện trong một “cộng đồng có giới hạn”, một “nhóm óng”; Bảo hiểm thương mại cung cấp dịch vụ đảm bảo không chỉ cho các rủi ro bản thân con người mà còn cho cả rủi ro tài sản và trách nhiệm dân sự.

Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại là gì?

1– Hoạt động theo quy luật số đông. Hoạt động bảo hiểm thương mại tạo ra “ sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít” trên cơ sở quy tụ nhiều người có cùng rủi ro thành cộng đồng nhằm phân tán hậu quả tài chính của những vụ tổn thất. Số người tham gia càng đông thì tổn thất càng phân tán mỏng, rủi ro càng giảm thiểu ở mức độ thấp nhất thể hiện ở mức phí bảo hiểm phải đóng là nhỏ nhất.

2- Nguyên tắc cơ bản thứ hai là  “nguyên tắc trung thực tối đa”. Bảo hiểm thươngmại tạo ra được một sự hoán chuyển rủi ro từ những người được bảo hiểm sang những người bảo hiểm trên cơ sở một văn bản pháp lý: Hợp đồng bảo hiểm. Tất cả các giao dịch kinh doanh cần được thực hiện trên cơ sở tin tưởng, đồng thuận giữa các bên. Cả bên doanh nghiệp bảo hiểm và bên được bảo hiểm cần thực hiện một cách trung thực các điều khoản trên hợp đồng bảo hiểm.

logo